Polityka Społeczna 2013/08

  • Płaca Minimalna - Duży problem (1)
   Ekonomiczne konsekwencje płacy minimalnej; Minimalne wynagrodzenie w Polsce - elementy diagnozy; Socjalna funkcja płacy minimalnej; Uwagi na temat zarządzania płacą minimalną; Czy potrzebna jest europejska polityka płacy minimalnej?
  • Makroekonomiczne determinanty wynagrodzenia minimalnego na marginesie artykułu prof. W.Rutkowskiego (9)
   Funkcje wynagrodzenia minimalnego i spór o jego rolę; Minimalne wynagrodzenie a bezrobocie; Zróżnicowanie wskaźników relatywnego wynagrodzenia minimalnego; Udział kosztów związanych z zatrudnieniem w PKB (2000-2011); Wzrost wynagrodzeń i zysków (2001-2011); Wzrost wynagrodzeń i produktywności pracy (stopień opłacenia wzrostu produktywności); Wynagrodzenie minimalne a minimum socjalne
  • Dyskryminacja kobiet w pracy zawodowej czy wpływ obiektywnych czynników? (16)
   Stereotypy a dyskryminacja; Dyskryminacja na rynku pracy; Dyskryminacja w wynagradzaniu; Dyskryminacja kobiet w zarządzaniu organizacjami
  • Zastosowanie modelu DMP w analizie rynku pracy osób z niepełnosprawnością (24)
   Rynek pracy osób z niepełnosprawnością; Bezrobocie; Bezrobocie osób z niepełnosprawnością w Europie; Bezrobocie w Polsce na podstawie sprawozdawczości Urzędów Pracy; Oferty pracy; Wzajemne poszukiwanie się bezrobotnych i pracodawców
 • Z prac Naukowo-Badawczych
  • Obraz długotrwale bezrobotnych w opiniach pracodawców i pracowników PUP w Sulęcinie (31)
   Bezrobocie w powiecie sulęcińskim; Wyniki badań wśród pracodawców; Wyniki badań wśród pracowników PUP; Sylwetka osoby długotrwale bezrobotnej w powiecie sulęcińskim
 • Recenzje
  • Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludności w Polsce POLSENIOR (38)
 • Informacje
  • Polska polityka społeczna z perspektywy globalizacji i europeizacji (42)
 • Dariusz Polityki Społecznej