Serwis Prawno-Pracowniczy 2016/18

 • Jak zatrudniać pracowników po zmianach przepisów od 1 września 2016 r.
  • Rekrutacja pracowników
   • Ogłoszenia rekrutacyjne
   • Rozmowa kwalifikacyjna
   • Testy psychologiczne
   • Kłamstwo w czasie rekrutacji
   • Odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie prawa w czasie rekrutacji
   • Zakończenie procesu rekrutacyjnego
  • Przedwstępna umowa o pracę
  • Obowiązki pracodawcy przed zatrudnieniem pracownika
   • Zebranie koniecznej dokumentacji
   • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   • Kwestionariusz osobowy pracownika
   • Świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy
   • Wstępne badania lekarskie
  • Zawarcie umowy o pracę
   • Zasady zawierania umów o pracę
   • Treść umowy o pracę
    • Określenie stron umowy o pracę
    • Rodzaj umowy o pracę
     • Umowa na okres próbny
     • Umowa na czas określony
     • Umowa na czas nieokreślony
    • Data zawarcia umowy o pracę
    • Rodzaj pracy
    • Miejsce wykonywania pracy
    • Wynagrodzenie za pracę
    • Wymiar czasu pracy
    • Termin rozpoczęcia pracy
    • Limit godzin ponadwymiarowych
    • Systemy czasu pracy w umowie o pracę
    • Nieobowiązkowe elementy umowy o pracę
    • Zmiana warunków umowy o pracę
   • Założenie akt osobowych
   • Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego
    • Dokumenty zgłoszeniowe
    • Dokumenty do wyrejestrowania lub zmiany/korekty danych
   • Obowiązki pracodawcy dotyczące nowo zatrudnionego pracownika
    • Oświadczenie do celów obliczania miesięcznej zaliczki na podatek dochodowy
    • Oświadczenie o stosowaniu podwyższonych kosztów uzyskania przychodów
    • Informacja indywidualna dla pracownika
    • Zakres obowiązków pracownika
    • Zapoznanie pracownika z regulaminem pracy i wynagradzania
    • Udostępnienie przepisów dotyczących równego traktowania w zatrudnieniu
    • Szkolenia wstępne i okresowe bhp
    • Informacja o ryzyku zawodowym
    • oświadczenie o zamiarze korzystania z uprawnień rodzicielskich
    • Zgoda pracownika na wypłatę wynagrodzenia na konto
    • Umowa o zakazie konkurencji
     • Umowa o zakazie konkurencji w czasie trwania stosunku pracy
     • Umowa o zakazie konkurencji po zakończeniu umowy o pracę
    • Umowa o odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie
     • Wspólna odpowiedzialność materialna
    • Wydanie pracownikowi środków indywidualnej ochrony oraz odzieży i obuwia roboczego
    • Prowadzenie ewidencji czasu pracy