Aktualności BHP - wydanie specjalne 2018/41

 • Bhp w kwestiach medycznych – orzecznictwo sądowe
  • Czy zmiana stanu zdrowia pracownika dezaktualizuje orzeczenie lekarskie? (1-3)
   Aktualnym orzeczeniem lekarskim w rozumieniu artykułu 229 § 4 k.p. jest orzeczenie stwierdzające stan zdrowia pracownika w dacie, w której ma być dopuszczony do pracy. Zachowuje ono aktualność w okresie w nim wymienionym, jednak staje się nieaktualne w przypadku wystąpienia w tym okresie zdarzeń, które mogą wskazywać na zmianę stanu zdrowia (orzeczenie Sądu Najwyższego).
  • Czy pracodawca ponosi zwiększoną odpowiedzialność za ewentualne zakażenia personelu medycznego (4-6)
   Na szpitalu jako pracodawcy spoczywa zwiększone ryzyko odpowiedzialności za ewentualne zakażenia personelu medycznego. Jego przedstawiciele dotknięci wirusowym zapaleniem wątroby nie muszą dlatego udowadniać, że do zakażenia doszło w związku z pracą zawodową, gdyż jest to wniosek wynikający z faktu zatrudnienia w warunkach szpitalnego narażenia na takie zakażenie (orzeczenie Sądu Najwyższego).
  • Pracodawca ma obowiązek zapobiegać schorzeniom związanym z pracą (6-8)
   Pracodawca jest zobowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, w szczególności utrzymywać w stanie stałej sprawności urządzenia ograniczające lub eliminujące szkodliwe dla zdrowia czynniki środowiska pracy oraz urządzenia służące do pomiarów tych czynników.
  • Czy wypadek pracownika dopuszczonego do pracy na podstawie wadliwego orzeczenia lekarskiego stanowi przyczynę zewnętrzną (9-10)
   Dopuszczenie przez pracodawcę pracownika do pracy na podstawie wadliwego orzeczenia lekarskiego może stanowić zewnętrzną przyczynę wypadku przy pracy tylko wówczas, gdy zdarzenie wypadkowe nastąpiło przy wykonywaniu pracy przeciwwskazanej ze względu na stan zdrowia pracownika (orzeczenie Sądu Najwyższego).
  • Czy warunki pracy mogą przyspieszyć samoistny proces chorobowy pracownika? (10-11)
   Dane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, nawet wówczas gdy brak podstaw prawnych i zasadności oskarżania pracodawcy o zaniedbania w kierowaniu pracowników na badania lekarskie, jeżeli warunki pracy przyspieszyły samoistny proces chorobowy (orzeczenie Sądu Najwyższego).
  • Czy brak aktualnych badań lekarskich zawsze będzie przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy (12)
   Nie w każdym przypadku dopuszczenie pracownika do pracy bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stanowi przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy. Taka możliwość istnieje. Jednak, przyjęcie wystąpienia tak określonej przyczyny zewnętrznej wypadku uzależnione jest w każdej sprawie indywidualnie od konkretnych okoliczności faktycznych (wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie).