Aktualności BHP - wydanie specjalne 2018/40

 • Wypadki przy pracy w orzecznictwie
  • Związek wypadku z pracą i inne przesłanki wypadku przy pracy w orzecznictwie Sądu Najwyższego (1)
   Związek wypadku z pracą należy rozpatrywać w kategoriach jedności miejsca i czasu wykonywania pracy, obowiązków wynikających lub związanych z zawartym stosunkiem obligacyjnym oraz zaistniałego zdarzenia wypadkowego. W celu stwierdzenia istnienia lub zerwania związku z pracą decydujące znaczenie ma zachowanie się pracownika, który uległ wypadkowi.
  • Solidarna odpowiedzialność za wypadek przy pracy w przypadku podziału obowiązków związanych z bhp (4)
   Pracodawca i zakład - na którego terenie pracownicy tego pracodawcy wykonywali czynności zlecone umową - ponoszą odpowiedzialność solidarną za szkodę wyrządzoną pracownikowi poszkodowanemu w wypadku przy pracy, jeżeli oba te podmioty odpowiadają na podstawie art. 435 Kodeksu cywilnego.
  • Żądanie sprostowania treści protokołu powypadkowego (7)
   Pracownik może żądać sprostowania przyczyny wypadku wskazanej w protokole ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (art. 189 kpc). Nie jest natomiast dopuszczalne powództwo o ustalenie odpowiedzialności na przyszłość za szkody wynikające z wypadku przy pracy, gdy poszkodowany pracownik nie dochodził odszkodowania cywilnego.
  • Pracodawca, który nie zapewnia nadzoru nad pracownikiem, może ponosić odpowiedzialność za wypadek przy pracy (10)
   Brak nadzoru ze strony pracodawcy nad sposobem wykonywania pracy przez pracownika w pierwszym dniu jego zatrudnienia w ramach umowy na okres próbny może stanowić jedną z przyczyn zaistniałego wypadku przy pracy uzasadniającą przyjęcie odpowiedzialności na podstawie art. 415 kodeksu cywilnego.
  • Zadośćuczynienie pracownikowi za wypadek przy pracy (12)