Serwis Prawno-Pracowniczy 2017/19

 • Aktualności
  • Zmiany dotyczące oświaty i szkolnictwa wyższego
  • Dostosowanie przygotowania zawodowego młodocianych do reformy szkolnictwa
  • Nowe zasady praktycznej nauki zawodu
  • Wzrost wynagrodzenia minimalnego dla pracowników i zleceniobiorców
 • O tym się mówi
  • Zmiany w zasadach opłacania składek na FGŚP za pracowników "bliskich" pracodawcy
 • Temat miesiąca
  • Jakie są zasady wypłaty świadczeń z FGŚP po zmianach od 5 września 2017 r.
 • Prawo pracy
  • Czy można zwolnić pracownika z powodu krytyki pracodawcy
  • Czy w internecie można zamieścić dane pracowników i ich zdjęcia
  • Kiedy udzielić dnia wolnego za święto przypadające w sobotę 11 listopada 2017 r.
 • Wynagrodzenia
  • Czy z powodu zmiany czasu letniego na zimowy przysługuje rekompensata za dodatkową godzinę
  • Jak pracodawca może uzyskać odszkodowanie w razie wyrządzenia szkody przez pracownika
  • Czy odprawa rentowa przysługuje po kilku latach od rozwiązania umowy o pracę
  • Jak pracodawca może dofinansować wyprawki szkolne dla dzieci pracowników
 • ZUS
  • Czy nagrody rzeczowe wygrane w konkursie podlegają składkom ZUS
  • Czy umowa zlecenia, która w części była wykonywana w trakcie urlopu ojcowskiego, podlega oskładkowaniu
  • Jak w dokumentacji ZUS wykazać przerwy w opłacaniu składek, jeśli wynagrodzenie jest wypłacane w następnym miesiącu
  • Jak skorygować dokumenty w ZUS po uznaniu niezdolności do pracy za chorobę zawodową pracownika
  • Jak wyliczyć wynagrodzenie chorobowe pracownikowi zatrudnionemu w systemie zmianowym
  • Zasady ustalania podstawy zasiłkowej dla nowego pracownika
 • Bezpieczna praca
  • Dla kogo napoje i posiłki profilaktyczne od 1 listopada 2017 r.
  • Czy zgoda na uruchomienie maszyny po wypadku powinna być na piśmie
 • Związki zawodowe
  • Kto może ponieść konsekwencje za udział w strajku
 • Z wokandy
  • Kiedy prowadzenie działalności gospodarczej stanowi tytuł do podlegania obowiązkowi ubezpieczeń
  • W razie wątpliwości co do danych zawartych w zaświadczeniu należy przeprowadzić czynności wyjaśniające
 • Działalność socjalna
  • Czy pracodawca zatrudniający pracowników tymczasowych dokonuje na nich odpisu na zfśs
  • Ile razy w ciągu roku pracownik może otrzymać dofinansowanie do wypoczynku ze środków zfśs
  • Czy udzielenie pożyczki mieszkaniowej powoduje powstanie przychodu
  • 30 września 2017 r. mija termin wpłaty drugiej raty odpisu na zfśs
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy kształcenie ustawicznego pracowników i pracodawców
  • Trójstronna umowy szkoleniowa na szkolenie bezrobotnych
 • O to pytają kadrowi
  • Czy pracodawca może odmówić udzielania urlopów w ustalonym przez siebie okresie
  • Czy zakaz konkurencji może obejmować również bliskich pracownika
  • Czy przedawnia się roszczenie o urlop wypoczynkowy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym
  • Kiedy pracodawca może narzucić pracownikowi termin wykorzystania urlopu wypoczynkowego
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jakie są zasady zatrudnienia urzędników urzędów państwowych
 • Płace i rozliczenia
  • Jak wyliczać przychody pracownicze po przekroczeniu limitów składkowo-podatkowych w 2017 r.
  • Jak prawidłowo ustalić kwotę podwyższenia zasiłku macierzyńskiego
 • Vademecum kadrowego
  • Jakie obowiązki ma pracodawca wobec pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe
 • Spis treści dodatku: Ściąga kadrowego
  • Procedura sporządzania harmonogramu czasu pracy