Serwis Prawno-Pracowniczy 2017/11

 • Aktualności
  • Zaniechanie poboru podatku od stypendiów wypłacanych bezrobotnym z Funduszu Pracy
  • Dodatek orzeczniczy dla radcy skarbowego
  • Dodatek kontrolerski dla pracowników KAS
  • Nowy wykaz prac wzbronionych dla kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem
 • O tym się mówi
  • Od 1 maja 2017 r. obowiązuje nowy wykaz prac wzbronionych kobietom w ciąży i karmiących piersią
 • Temat miesiąca
  • Jak od 1 czerwca 2017 r. zmieniły się zasady zatrudniania pracowników tymczasowych
 • Prawo pracy
  • Czy podczas urlopu wypoczynkowego pracownik może podjąć zlecenie
  • Jak pracownik przechodzący na emeryturę może rozwiązać umowę o pracę
  • Jak można przenieść nauczyciela do szkoły w innej miejscowości
  • Jak zatrudniać młodocianych do prac sezonowych i dorywczych
 • Wynagrodzenia
  • Kiedy należy wypłacić pracownikowi należności za podróż służbową
  • Kiedy można przyznać i jak ustalać ryczałt za pracę w nocy
  • Jaki okres pracy uprawnia nauczyciela do dodatku motywacyjnego
  • Jak obliczyć ekwiwalent urlopowy dla pracownika zatrudnionego na część etatu
 • ZUS
  • Czy w trakcie korzystania przez matkę dziecka z urlopu wychowawczego ojciec będący na urlopie rodzicielskim otrzyma zasiłek macierzyński
  • Kiedy pracownikom przysługuje rekompensata z tytułu pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze
  • Jak ustalić obowiązkowe ubezpieczenia od dwóch umów zlecenia, jeżeli wynagrodzenie za ich wykonanie będzie wypłacone w następnym miesiącu
 • Bezpieczna praca
  • Czy pracownik służby bhp powinien prowadzić szkolenia okresowe
  • Kiedy pracownikom biurowym należy zapewnić napoje chłodzące
 • Związki zawodowe
  • Jakie informacje o wynagrodzeniach pracodawca powinien przekazywać związkowi zawodowemu
 • Z wokandy
  • Czy praca podczas zwolnienia lekarskiego może być przyczyną zwolnienia dyscyplinarnego
 • Działalność socjalna
  • Czy zakładowy staż pracy może mieć wpływ na przyznanie świadczenia z zfśs
  • Jakie sankcje grożą za opóźnienie w przekazaniu pierwszej raty odpisu na zfśs
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnosprawnego
  • Urlop wypoczynkowy udzielany po co najmniej 1-miesięcznej nieobecności pracownika
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jak odwołać nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły
 • Płace i rozliczenia
  • Jak przyznawać i rozliczać dopłaty do wypoczynku - odpowiedzi na pytania Czytalników