Monitor Prawniczy 2017/14

 • Aktualności
  • Tytuł egzekucyjny musi zawierać dokładne dane wierzyciela
  • Odpowiedzialność za utrzymanie chodnika w razie wynajęcia nieruchomości
  • Podział nieruchomości na skutek zniesienia współwłasności
  • Obliczenie przychodu ze zbycia odziedziczonego mieszkania
  • Odszkodowanie otrzymane na podstawie ugody zawartej w formie aktu notarialnego – podatek dochodowy
  • Rozliczenia między członkami konsorcjum
  • Wniosek o udzielenie prywatnych informacji o nauczycielu
  • Odmowa przyznania prawa własności czasowej do gruntu
  • Prowizja agenta
  • Opóźnienia w płatnościach
  • Jurysdykcja międzynarodowa
 • Artykuły
  • Jeszcze o przesłankach uchylania uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych
  • Procedura nakładania kar pieniężnych za nieprzestrzeganie prawa Unii Europejskiej – teoria i praktyka
  • Uprawnienie do złożenia skargi do sądu administracyjnego na orzeczenie o klubowym zakazie stadionowym w świetle kompetencji sądów administracyjnych do kontroli działalności organów administracji publicznej
  • Dobra osobiste lekarza na forum internetowym. Wybrane zagadnienia
  • Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego w prawie polskim i europejskim
  • Sprawozdanie z konferencji naukowej V Wrocławskiego Seminarium Karnoprocesowego 2017 „Norma postępowania karnego. Sędzia wobec zmian prawa karnego procesowego”, Wrocław 10.4.2017 r.
  • Reguły intertemporalne a wyrok łączny. Dopuszczalność wydania orzeczenia kasatoryjnego